THE NEW VALUE FRONTIER
  1. Trang chủ
  2. GIỚI THIỆU VỀ KYOCERA VIỆT NAM

GIỚI THIỆU VỀ KYOCERA VIỆT NAM

Kyocera đặt mục tiêu xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho thế giới,
sử dụng sức mạnh của công nghệ để giải quyết các vấn đề mà chúng ta phải đối mặt với tư cách là một xã hội toàn cầu.
Khát vọng này bắt nguồn từ Cơ sở lý luận về quản lý Kyocera của chúng tôi: đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội và loài người.
Chúng tôi sẽ cùng mọi người trên khắp thế giới không ngừng nỗ lực
giải quyết các vấn đề quan trọng đối với xã hội bằng cách tận dụng mọi công nghệ và khả năng quản lý mà chúng tôi đã tích lũy được
trong suốt hơn 60 năm lịch sử của mình.