THE NEW VALUE FRONTIER

Tin tức

GIỚI THIỆU
VỀ TẬP ĐOÀN KYOCERA

Bằng triết lý vị tha và hệ thống quản lý độc đáo, Tập đoàn Kyocera tập trung vào tư cách công dân của doanh nghiệp thông qua sự tin tưởng giữa các bên liên quan, sự tăng trưởng bền vững cũng như những tác động có lợi đến môi trường và xã hội của chúng ta. Chúng tôi mời bạn tìm hiểu thêm về lịch sử hình thành, truyền thống quản lý và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chúng tôi (CSR) qua các liên kết sau đây.